Статут ДНЗ № 36

 

докум сайт

статут 002 статут 003 статут 004 статут 005 статут 006 статут 007 статут 008

 

1. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

1.1. Дошкільний навчальний заклад (ясла-садок) № 36 створений на підставі рішення виконавчого комітету Ужгородської міської ради від 18.04.2012 р. №106, шляхом реорганізації авторського навчально-виховного комплексу і є його правонаступником.
1.2. Юридична адреса ДНЗ №36: 88002, Закарпатська обл., м. Ужгород, вул. Бачинського, 29-а, тел. 3-63-36.
1.3. Засновником ДНЗ №36 є Ужгородська міська рада в особі управління освіти. Засновник здійснює фінансування дошкільного закладу, його матеріально-технічне забезпечення, надає необхідні будівлі з обладнанням і матеріалами, організовує будівництво та ремонт приміщень, їх господарське обслуговування, харчування та медичне обслуговування дітей.
1.4. ДНЗ №36 у своїй діяльності керується Конституцією України, Законами України «Про освіту», «Про дошкільну освіту», Положенням про дошкільний навчальний заклад України (далі – Положення), затвердженим постановою Кабінету Міністрів України від 12 березня 2003 р. № 305, іншими нормативно-правовими актами, власним Статутом.
1.5. ДНЗ №36 є юридичною особою, має печатку і штамп установленого зразка, зведений баланс і розрахунковий рахунок у централізованій бухгалтерії управління освіти Ужгородської міської ради.
1.6. Головною метою ДНЗ №36 є забезпечення реалізації права громадян на здобуття дошкільної освіти, задоволення потреб громадян у нагляді, догляді та оздоровленні дітей, створення умов для їх фізичного, розумового і духовного розвитку.
1.7. Діяльність ДНЗ №36 спрямована на реалізацію основних завдань дошкільної освіти:
• збереження та зміцнення фізичного і психічного здоров’я дітей;
• формування їх особистості, розвиток творчих здібностей та нахилів;
• забезпечення соціальної адаптації та готовності продовжувати освіту.
1.8. Дошкільний заклад самостійно приймає рішення і здійснює діяльність у межах компетенції, передбаченої чинним законодавством, Положенням та даним Статутом.
1.9. Дошкільний заклад несе відповідальність перед особою, суспільством і державою за:
• реалізацію головних завдань дошкільної освіти, визначених Законом України «Про дошкільну освіту»;
• забезпечення рівня дошкільної освіти у межах державних вимог до її змісту, рівня та обсягу;
• дотримання фінансової дисципліни та збереження матеріально-технічної бази.
1.10. Взаємовідносини ДНЗ № 36 з юридичними і фізичними особами визначаються угодами, що укладені між ними.

2. КОМПЛЕКТУВАННЯ ДНЗ №36

2.1. ДНЗ №36 розрахований на 235 місць.
2.2. Групи комплектуються за віковими ознаками (одновікові).
2.3. У ДНЗ №36 функціонують групи загального розвитку.
2.4. До закладу приймаються діти віком від 1 до 6 років.
2.5. Наповнюваність груп дітьми становить:
• у групах раннього віку (1,5 -3 роки) – 15 осіб;
• у дошкільних групах ( 3 – 6 років ) – 20 осіб.
* у різновікових групах – 15 осіб
2.6. Для зарахування дитини у ДНЗ № 36 необхідно пред’явити:
• медичну довідку про стан здоров’я дитини;
• медичну довідку про епідеміологічне оточення;
• свідоцтво про народження дитини;
• документи для встановлення батьківської плати (за наявності права на пільги).
2.7. За дитиною зберігається місце у ДНЗ №36 у разі її хвороби, карантину, санаторного лікування, на час відпустки батьків або осіб, які їх замінюють, а також у літній період (75 днів).
2.8. Відрахування дітей із ДНЗ №36 може здійснюватися:
• за бажанням батьків або осіб, які їх замінюють;
• на підставі медичного висновку про стан здоров’я дитини, що виключає можливість її подальшого перебування в закладі;
• у разі несплати без поважних причин батьками або особами, які їх замінюють, плати за харчування дитини протягом двох місяців.

3. РЕЖИМ РОБОТИ ДНЗ №36

3.1. ДНЗ № 36 працює за п’ятиденним робочим тижнем протягом 12 годин.
Вихідні дні – субота, неділя та святкові.
3.2. Щоденний графік роботи дошкільного закладу: з 7.00 до 19.00.

4. ОРГАНІЗАЦІЯ НАВЧАЛЬНО-ВИХОВНОГО ПРОЦЕСУ
В ДНЗ №36

4.1. Навчальний рік у ДНЗ №36 починається 1 вересня поточного року і закінчується 31 травня наступного року. З 1 червня до 31 серпня (оздоровчий період) у закладі проводиться оздоровлення дітей.
4.2. ДНЗ № 36 здійснює свою діяльність відповідно до річного плану, який складається на навчальний рік та період оздоровлення.
4.3. План роботи ДНЗ № 36 схвалюється педагогічною радою, затверджується керівником закладу і погоджується з управлінням освіти Ужгородської міської ради.
План роботи закладу на оздоровчий період погоджується з санітарно-епідеміологічною службою м. Ужгорода.
4.4. У ДНЗ № 36 визначена українська мова навчання і виховання дітей.
4.5. Навчально-виховний процес у дошкільному закладі здійснюється за Базовою програмою розвитку дитини дошкільного віку «Я у Світі», затвердженою наказом МОН від 29 .01.2009 р № 41 та іншими чинними програмами.
4.6. ДНЗ № 36 організовує освітній процес за такими пріоритетними напрямами:
• художньо-естетичний;
• фізкультурно-оздоровчий;
• гуманітарний
4.7. Основними завданнями ДНЗ № 36 є:
• забезпечення змісту дошкільної освіти в процесі формування життєвої компетенції дитини у світлі завдань Базового компонента дошкільної освіти та Державної базової програми розвитку дитини дошкільного віку «Я у Світі»;
• створення системи духовно-морального і правового виховання в різних видах діяльності дошкільників;
• активізація пізнавальних інтересів дитини в умовах гуманізації навчально-виховного процесу;
• збереження та зміцнення фізичного і психічного здоров’я дітей, орієнтація на виховання цілісної особистості, здатної на самовираження;
• розвиток пізнавальної активності дитини, формування творчої особистості, забезпечення цілісного її розвитку, оволодіння українською мовою як найціннішим скарбом народу;
• організація взаємодії з родиною, формування педагогічної культури та взаєморозуміння батьків і дітей.
4.8. ДНЗ № 36 може надавати додаткові платні освітні послуги на підставі відповідної угоди.

5. ОРГАНІЗАЦІЯ ХАРЧУВАННЯ ДІТЕЙ У ДНЗ № 36

5.1. У ДНЗ № 36 встановлено чотириразове харчування.
5.2. Контроль за організацією та якістю харчування, вітамінізацією страв, закладкою продуктів харчування, кулінарною обробкою, виходом страв, смаковими якостями їжі, санітарним станом харчоблоку, правильністю зберігання, дотриманням термінів реалізації продуктів покладається на медичних працівників та керівника закладу.

6. МЕДИЧНЕ ОБСЛУГОВУВАННЯ ДІТЕЙ У ДНЗ № 36

6.1. Медичне обслуговування дітей ДНЗ № 36 здійснюється медичним персоналом закладу .
6.2. Медичний персонал здійснює лікувально-профілактичні заходи, в тому числі проведення обов’язкових медичних оглядів, контроль за станом здоров’я, фізичним розвитком дитини, організацією фізичного виховання, загартуванням, дотриманням санітарно-гігієнічних норм і правил, режимом та якістю харчування.
6.3. ДНЗ № 36 надає приміщення і забезпечує належні умови для роботи медичного персоналу.

7. УЧАСНИКИ НАВЧАЛЬНО-ВИХОВНОГО ПРОЦЕСУ

7.1. Учасниками навчально-виховного процесу у дошкільному закладі є: діти дошкільного віку, керівник, вихователь-методист, педагогічні працівники, медичні працівники, помічники вихователів, батьки або особи, які їх замінюють, фізичні особи, які надають освітні послуги у сфері дошкільної освіти.
7.2. Права дитини у сфері дошкільної освіти:
• безпечні та нешкідливі для здоров’я умови утримання, розвитку, виховання і навчання;
• захист від будь-якої інформації, пропаганди та агітації, що завдає шкоди її здоров’ю, моральному і духовному розвитку;
• захист від будь-яких форм експлуатації та дій, які шкодять здоров’ю дитини, а також фізичного і психічного насильства, приниження її гідності;
• здоровий спосіб життя.
7.3. Права батьків або осіб, які їх замінюють:
• обирати і бути обраними до органів громадського самоврядування закладу;
• звертатися до відповідних органів управління освітою з питань розвитку, виховання та навчання своїх дітей;
• брати участь у покращенні організації навчально-виховного процесу та зміцненні матеріально-технічної бази закладу;
• відмовлятися від запропонованих додаткових освітніх послуг; захищати законні інтереси своїх дітей у відповідних державних органах і суді;
• інші права, що не суперечать законодавству України.
7.4. Батьки або особи, які їх замінюють, зобов’язані:
• вчасно вносити плату за харчування дитини в ДНЗ № 36 у встановленому порядку;
• вчасно повідомляти дошкільний заклад про можливість відсутності або хвороби дитини;
• стежити за станом здоров’я дитини;
• приводити дитину до ДНЗ здоровою.
7.5. На посаду педагогічного працівника ДНЗ № 36 приймається особа, яка має відповідну педагогічну освіту, забезпечує результативність та якість роботи, а також фізичний і психічний стан якої дозволяє виконувати професійні обов’язки.
7.6. Трудові відносини регулюються законодавством України про працю, Законами України «Про освіту», «Про дошкільну освіту», іншими нормативно-правовими актами, прийнятими відповідно до них, правилами внутрішнього трудового розпорядку.
7.7. Педагогічні працівники мають право:
• на вільний вибір педагогічно доцільних форм, методів і засобів роботи з дітьми;
• брати участь у роботі органів самоврядування закладу;
• на підвищення кваліфікації, участь у методичних об’єднаннях, нарадах тощо;
• проводити в установленому порядку науково-дослідну, експериментальну, пошукову роботу;
• вносити пропозиції щодо поліпшення роботи закладу;
• на соціальне та матеріальне забезпечення відповідно до законодавства;
• об’єднуватися у професійні спілки та бути членами інших об’єднань громадян, діяльність яких не заборонена законодавством;
• на захист професійної честі та власної гідності;
• інші права, що не суперечать законодавству України.
7.8. Педагогічні працівники зобов’язані:
• виконувати Статут, правила внутрішнього трудового розпорядку, умови контракту чи трудового договору;
• дотримуватися педагогічної етики, норм загальнолюдської моралі, поважати гідність дитини та її батьків;
• забезпечувати емоційний комфорт, захист дитини від будь-яких форм експлуатації та дій, які шкодять її здоров’ю, а також від фізичного і психічного насильства;
• брати участь у роботі педагогічної ради та інших заходах, пов’язаних із підвищенням професійного рівня, педагогічної майстерності, загальної культури;
• виконувати накази та розпорядження керівництва;
• інші обов’язки, що не суперечать законодавству України.
7.9. Педагогічні та інші працівники приймаються на роботу до ДНЗ №36 завідувачем.
7.10. Працівники закладу несуть відповідальність за збереження життя, фізичне і психічне здоров’я дитини згідно із законодавством.
7.11. Працівники ДНЗ № 36 відповідно до статті 26 Закону України «Про забезпечення санітарного та епідемічного благополуччя населення» проходять медичні огляди двічі на рік.
7.12. Педагогічні працівники ДНЗ № 36 підлягають атестації, яка здійснюється, як правило, один раз на п’ять років відповідно до Типового положення про атестацію педагогічних працівників України, затвердженого наказом МОН України № 930 від 06.10.2010 р.
7.13. Педагогічні працівники, які систематично порушують Статут, правила внутрішнього розпорядку дошкільного закладу, не виконують посадових обов’язків, умови колективного договору (контракту) або, за результатами атестації не відповідають займаній посаді, звільняються з роботи відповідно до чинного законодавства.

8. УПРАВЛІННЯ ДНЗ № 36

8.1. Управління ДНЗ № 36 здійснюється його засновником – управлінням освіти Ужгородської міської ради.
8.2. Безпосереднє керівництво роботою ДНЗ № 36 здійснює його завідувач, який призначається і звільняється з посади управлінням освіти Ужгородської міської ради з дотриманням чинного законодавства.
8.3. Завідувач ДНЗ № 36:
• відповідає за реалізацію завдань дошкільної освіти, визначених Законом України «Про дошкільну освіту», та забезпечення рівня дошкільної освіти у межах державних вимог до її змісту та обсягу;
• здійснює керівництво і контроль за діяльністю ДНЗ № 36;
• діє від імені закладу, представляє його в усіх державних та інших органах, установах і організаціях, укладає угоди з юридичними та фізичними особами;
• розпоряджається в установленому порядку майном і коштами ДНЗ № 36; відповідає за дотримання фінансової дисципліни та збереження матеріально-технічної бази закладу;
• приймає на роботу та звільняє з роботи працівників ДНЗ № 36;
• видає у межах своєї компетенції накази та розпорядження, контролює їх виконання;
• затверджує штатний розпис за погодженням із управлінням освіти Ужгородської міської ради;
• контролює організацію харчування та медичного обслуговування дітей;
• затверджує правила внутрішнього трудового розпорядку, посадові інструкції працівників за погодженням із профспілковим комітетом;
• забезпечує дотримання санітарно-гігієнічних, протипожежних норм і правил, техніки безпеки, вимог безпеки життєдіяльності дітей і працівників;
• контролює відповідність застосованих форм, методів і засобів розвитку, виховання та навчання дітей їхнім віковим, психофізіологічним особливостям, здібностям і потребам;
• підтримує ініціативу щодо вдосконалення освітньої роботи, заохочує творчі пошуки, дослідно-експериментальну роботу педагогів;
• організовує різні форми співпраці з батьками або особами, які їх замінюють;
• щороку звітує про навчально-виховну, методичну, економічну і фінансово-господарську діяльність ДНЗ № 36 на загальних зборах (конференціях) колективу та батьків або осіб, які їх замінюють.
8.4. Постійно діючий колегіальний орган у ДНЗ № 36 – педагогічна рада. До складу педагогічної ради входять: завідувач, вихователь-методист, педагогічні працівники, медичні працівники, інші спеціалісти. Можуть входити голови батьківських комітетів. Запрошеними з правом дорадчого голосу можуть бути представники громадських організацій, педагогічні працівники загальноосвітніх навчальних закладів, батьки або особи, які їх замінюють. Головою педагогічної ради є завідувач ДНЗ № 36.
8.5. Педагогічна рада ДНЗ № 36:
• розглядає питання навчально-виховного процесу в закладі та приймає відповідні рішення;
• організує роботу щодо підвищення кваліфікації педагогічних працівників, розвитку їхньої творчої ініціативи, впровадження досягнень науки, передового педагогічного досвіду;
• приймає рішення з інших питань професійної діяльності педагогічних працівників.
8.6. Робота педагогічної ради планується довільно відповідно до потреб ДНЗ №36. Кількість засідань педагогічної ради становить 4 рази на рік.
8.7. Органом громадського самоврядування ДНЗ № 36 є загальні збори колективу закладу та батьків або осіб, які їх замінюють. Загальні збори скликаються не рідше одного разу на рік. Термін їх повноважень становить 5 років. Рішення загальних зборів приймаються простою більшістю голосів від загальної кількості присутніх.
8.8. Загальні збори:
• приймають Статут, вносять зміни і доповнення;
• обирають раду ДНЗ № 36, її членів і голову, встановлюють терміни її повноважень;
• заслуховують звіт керівника ДНЗ № 36, голови ради дошкільного закладу з питань статутної діяльності закладу, дають їй оцінку шляхом таємного або відкритого голосування;
• розглядають питання навчально-виховної, методичної та фінансово-господарської діяльності ДНЗ № 36;
• затверджують основні напрями вдосконалення роботи і розвитку закладу.
8.9. У період між засіданнями загальних зборів діє рада ДНЗ № 36. Кількість засідань ради визначається за потребою. Засідання ради закладу є правомірним, якщо в ньому бере участь не менше двох третин її членів.
8.10. Рада ДНЗ № 36:
• організовує виконання рішень загальних зборів;
• розглядає питання поліпшення умов для здобуття дошкільної освіти, зміцнення матеріально-технічної бази, поповнення й використання бюджету закладу;
• вносить пропозиції щодо морального та матеріального заохочення учасників навчально-виховного процесу;
• погоджує зміст і форми роботи з педагогічної освіти батьків;
• виконує інші функції, що не суперечать чинному законодавству.

9. МАЙНО ДНЗ №36

9.1. Майном ДНЗ №36 є: земельна ділянка площею 10 000 м2, будівля, споруди, спортивний та ігрові майданчики, комунікації, інвентар.

10. ФІНАНСОВО-ГОСПОДАРСЬКА ДІЯЛЬНІСТЬ ДНЗ №36

10.1. Джерелами фінансування ДНЗ № 36 є:
• бюджетні кошти у розмірі, передбаченому нормативами фінансування;
• кошти батьків або осіб, які їх замінюють;
• добровільні пожертвування та цільові внески фізичних і юридичних осіб;
• інші надходження, не заборонені чинним законодавством.
10.2. ДНЗ № 36 за погодженням із засновником має право:
• придбавати, орендувати необхідне обладнання та інше майно;
• отримувати допомогу від підприємств, установ, організацій або фізичних осіб;
• здавати в оренду приміщення, споруди, обладнання юридичним та фізичним особам для освітньої діяльності згідно із законодавством.
10.3. За рішенням засновника закладу бухгалтерський облік здійснюється через централізовану бухгалтерію.

11. КОНТРОЛЬ ЗА ДІЯЛЬНІСТЮ ДНЗ № 36

11.1. ДНЗ №36 підпорядкований і підзвітний управлінню освіти Ужгородської міської ради.
11.2. Основною формою контролю за діяльністю ДНЗ № 36 є державна атестація, що проводиться один раз на десять років у порядку, встановленому Міністерством освіти і науки України.
11.3. Контроль за дотриманням дошкільним закладом державних вимог щодо змісту, рівня й обсягу дошкільної освіти здійснюється управлінням освіти Ужгородської міської ради.

12. ЛІКВІДАЦІЯ ТА РЕОРГАНІЗАЦІЯ ДНЗ № 36

12.1. Ліквідація та реорганізація (злиття, приєднання, поділ, відокремлення, перетворення) дошкільного навчального закладу № 36 проводиться за рішенням засновника відповідно до чинного законодавства або за рішенням суду.
12.2. Припинення діяльності ДНЗ № 36 допускається у випадках, якщо перебування в ньому загрожує життю, фізичному, психічному здоров’ю дітей, їхньому емоційному комфорту.
12.3. При ліквідації або реорганізації ДНЗ № 36 звільненим працівникам гарантується дотримання їхніх прав та інтересів відповідно до трудового законодавства України. Дітям, які відвідували заклад, забезпечується можливість продовження навчально-виховного процесу відповідно до чинного законодавства.